快捷搜索:

三月十七日夜醉中作

前年脍鲸东海上,白浪如山寄豪壮;
去年射虎南山秋,夜归急雪满貂裘。
今年摧颓最堪笑,华发苍颜羞自照。
谁知得酒尚能狂,脱帽向人时大年夜叫。
逆胡未灭心未平,孤剑床头铿有声。
破驿梦回灯欲逝世,打窗风雨正三更。
三月十七昼夜醉中作拼音解读
qián nián kuài jīng dōng hǎi shàng ,bái làng rú shān jì háo zhuàng ;
qù nián shè hǔ nán shān qiū ,yè guī jí xuě mǎn diāo qiú 。
jīn nián cuī tuí zuì kān xiào ,huá fā cāng yán xiū zì zhào 。
shuí zhī dé jiǔ shàng néng kuáng ,tuō mào xiàng rén shí dà jiào 。
nì hú wèi miè xīn wèi píng ,gū jiàn chuáng tóu kēng yǒu shēng 。
pò yì mèng huí dēng yù sǐ ,dǎ chuāng fēng yǔ zhèng sān gèng 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: